);
Kleinmeersstraat 22, 3700 Tongeren, België
+32 (0)468 209614
rnw@rnw-industry.be

Algemene voorwaarden

Uw partner in techniek en automatisering.

Algemene voorwaarden RnW-Industry bv

 

 1. In het kader van deze algemene voorwaarden, verstaan wij onder ‘RnW-Industry bv’, “wij” of “ons”, de besloten vennootschap RnW-Industry bv – tel: (+) 32 (0)468 20 96 14, Ond-BTW.nr. BE 0730 841 550 – rnw@rnw-industry.bernw-industry.be );
 2. Alle handelingen, diensten en overeenkomsten tussen RnW-Industry en de koper zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die als bijlage toegevoegd zijn aan al onze documenten. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, verklaart de koper deze bepalingen te erkennen en ze zonder voorbehouden te aanvaarden.
 3. De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden geactualiseerd worden door RnW-Industry, mits kennisgeving per email aan de koper. De koper kan hiertegen per mail protest aantekenen, binnen een termijn van 8 kalenderdagen, zonder evenwel terugbetalingen te kunnen eisen van reeds betaalde bedragen. Indien geen protest werd aangetekend binnen eerder genoemde termijn, wordt de klant verondersteld deze wijzigingen te erkennen en er ten alle tijden mee akkoord te gaan.
 4. Een bestelling is slechts bindend indien ze door RnW-Industry uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Een bestelling annuleren zal slechts mogelijk zijn na voorafgaand schriftelijk akkoord en dit slechts uiterlijk 8 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. Dit geeft geen garantie tot het terugbetalen van eventueel reeds betaalde voorschotten.
 5. Overmacht bevrijdt ons van enige aansprakelijkheid en geeft ons het recht de levering uit te stellen zolang de overmacht duurt. Worden o.a. beschouwd als overmacht, zonder exhaustief te zijn, de volledige dan wel gedeeltelijke staking, opstand, lock-out, epidemieën, blokkades, slechte weersomstandigheden, brand, overstroming, technische problemen met de machine, gebrek aan materiaal, gebrek aan transportmiddelen en, in het algemeen, alle omstandigheden die onafhankelijk van onze wil leiden tot een gedeeltelijke dan wel een volledig stilvallen van onze fabrieken dan wel van de fabrieken van onze leveranciers evenals elke vertraging bij onze leveranciers.
 6. De verkoper stelt alles in het werk alle goederen en diensten binnen een bepaalde en vooropgestelde termijn te leveren. Indien dit echter niet het geval moest zijn, stelt dit de koper niet in het recht een bestelling te annuleren, betalingen op te schorten, overeenkomsten te verbreken of schadevergoedingen te eisen.
 7. Geen enkele levering van goederen of diensten geeft de verkoper automatisch de plicht, noch de koper het recht op overdraagbaarheid van intellectuele eigendom. Hiervoor dient een clausule in het opgestelde contract voorzien te worden.
 8. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling voltrokken is, dwz hoofdsom, bijkomende kosten, vergoedingen en interesten. Toch zullen echter alle kosten van verlies, beschadiging of vernietiging van het verkochte goed ten laste komen van de koper vanaf het moment van de levering van het goed.
 9. De koper dient te zorgen dat de diensten en goederen op een normale, verantwoorde manier geleverd kunnen worden. Hiervoor dient hij de overeengekomen plaats en tijdstip in acht te nemen. De koper zal verantwoordelijk worden gehouden voor alle inbreuken hierop en zal hiervoor dus alle kosten, inclusief schade, wachturen en bewaringskosten moeten vergoeden.
 10. De koper is verantwoordelijk voor het nazicht van de goederen / diensten en zal bij eventuele gebreken zo snel mogelijk en ten laatste 8 kalenderdagen na de levering alle gebreken melden bij RnW-Industry. Dit zal gebeuren via aangetekend schrijven of e-mail. Na deze termijn zal RnW-Industry enkel nog verantwoordelijk zijn voor eventuele verborgen gebreken, die een normale werking / gebruik van de goederen onmogelijk maken. En dit zolang de goederen nog in hun originele staat aanwezig zijn en voor zover de verkoper eventuele gebreken kende of behoorde te kennen. Deze regel schept echter geen uitzonderingen ivm de betalingsverplichting.
 11. Vorig artikel schept ook geen plicht tot betalen van eventuele schadevergoedingen door RnW-Industry, die rechtstreeks of onrechtreeks het gevolg zijn van de geleverde of verkochte goederen / diensten, behalve wanneer er sprake is van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid zal in dat geval beperkt worden tot de factuurwaarde van de geleverde goederen / diensten. Onrechtstreekse schade zoals het verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, rendementsverliezen of gelijk welke andere verliezen of schade kunnen niet verhaald worden op RnW-Industry.
 12. Aangekochte goederen kunnen, bij slecht functioneren of andere gebreken, vallen onder garantie. Dit is enkel een fabrieksgarantie en dient de koper rechtstreeks met de fabrikant te regelen. RnW-Industry is hierbij bereid te bemiddelen en technisch advies te geven, maar is niet aansprakelijk voor deze garantievoorwaarden.De vervanging van deze goederen wordt gedaan onder regie-uren en -tarief.
 13. Alle goederen, materialen, voertuigen, gebruiksartikelen en gereedschappen die door de koper ter beschikking worden gesteld gedurende het verloop van de werken, blijven onder verantwoordelijkheid van de koper. RnW-Industry kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken, noch voor keuringen of uit dienst nemingen van deze materialen. RnW-Industry kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of incidenten door falen van deze materialen.
 14. RnW-Industry kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de fout van aangestelden. Hiervoor dient de koper de aangestelden rechtstreeks te contacteren.
 15. De factuur zal betaald worden uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of gedeelte van de factuurprijs ziet RnW-Industry zich genoodzaakt het openstaande bedrag van rechtswege te verhogen met een jaarlijkse interest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 50 € en dit zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. Elke wanbetaling geeft RnW-Industry het recht, na ingebrekestelling, toekomstige leveringen van diensten of goederen te annuleren of uit te stellen, de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hiervoor sprake kan zijn van schadevergoedingen.
 16. Bij het niet naleven van contractuele verbindingen door de koper heeft RnW-Industry het recht, na ingebrekestelling, en indien hier geen nuttig gevolg aan gegeven wordt, toekomstige leveringen te annuleren of uit te stellen, de overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten zonder dat hiervoor sprake kan zijn van schadevergoedingen en dit zonder rechterlijke tussenkomst.
 17. Al onze overeenkomsten vallen onder het Belgische recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht voor de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Tongeren.